Instalacja za pomocą Active Directory

icon-virtual-check

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory w rodzinie Windows serwer
Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot
SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active Directory

Narzędzia w Windows Server pozwalają na zdalną instalację oprogramowania na wielu komputerach
przyłączonych do domeny bez potrzeby podchodzenia do każdego z nich i powtarzania wiele razy
mozolnych czynności związanych z instalacją. Za pomocą kilku prostych czynności w usłudze Active
Directory i GPO można w prosty sposób zainstalować program antywirusowy Webroot na wielu komputerach
bez ingerencji użytkownika danej maszyny.
Na początek uruchamiany narzędzie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory dostępne w
narzędziach administracyjnych Windows Server.
Pierwszym etapem będzie dodanie interesujących nas komputerów na których ma być zainstalowany
Webroot do domeny. Zalogowane komputery będą widoczne w folderze Computers.

ad

Następnie tworzymy nową jednostkę organizacyjną poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na
nazwę naszej domeny.

ad1

Nadajemy nazwę nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Appdeploy.

aaass

Ostatnim krokiem w narzędziu Użytkownicy i komputery usługi Active Directory będzie przeniesienie
interesującego nas komputera na którym ma być zainstalowane oprogramowanie Webroot do nowo
utworzonej jednostki organizacyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można kontrolować na którym komputerze
ma być instalowany program.

ad4
W tym momencie możemy stworzyć folder na dysku serwera który będzie zawierał plik instalacyjny
programu Webroot. Nadajemy mu nazwę appdeploy i przystępujemy do udostępnienia go w sieci.

ad5

We właściwościach udostępniania folderu zezwalamy na udostępnienie w sieci.

asaaaa

Następnie należy zmienić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników. Klikając na Uprawnienia
dodajemy grupę użytkowników Administratorzy domeny i nadajemy jej pełną kontrolę poprzez zaznaczenie
pola zezwalaj. Dla pozostałych grup użytkowników pozostawiamy jedynie możliwość odczytu.

asasa

Tak udostępniony folder pozwoli na instalację oprogramowania którego pliki instalacyjne będą w nim
umieszczone.
W tym momencie należy przygotować plik instalacyjny oprogramowania Webroot. Plik musi być w
formacie .msi. Przygotowanie pliku będzie polegało na dodaniu klucza licencji do instalacji by nie było
potrzeby za każdym razem aktywowania oprogramowania na każdym z komputerów. W tym celu będzie
potrzebny bezpłatny program Orca firmy Microsoft.
Po uruchomieniu programu należy otworzyć plik instalacyjny programu Webroot poprzez kliknięcie myszą w
File i Open. W tabeli z lewej strony okna programu należy znaleźć pole Property a z prawej strony pole
GULIC. W tym miejscu wklejamy klucz licencyjny dostarczony przez dystrybutora.

ad8

Tak edytowany plik instalacyjny zapisujemy i umieszczamy w udostępnionym wcześniej folderze na serwerze
appdeploy.

ad9

By upewnić się, że folder jest prawidłowo udostępniony i widziany w sieci sprawdzamy to poprzez
wyświetlenie udziałów sieciowych serwera. Klikamy na Start -> Uruchom i wpisujemy nazwę serwera
poprzedzoną dwoma znakami \\.

ad11

Poprawnie udostępniony folder appdeploy będzie widoczny a w jego zawartości umieszczony jest plik
instalacyjny programu Webroot.

ad9

Na koniec pozostaje skonfigurowanie przystawki GPO serwera która umożliwia instalowanie
oprogramowania na komputerach, które znajdują się w utworzonej wcześniej przystawce organizacyjnej
Appdeploy.
W tym celu należy uruchomić narzędzie Zarządznie zasadami grupy (Group Policy Management) dostępnej
w narzędziach administracyjnych serwera. W lewej stronie narzędzia odnajdujemy jednostkę organizacyjną
Appdeploy i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy a następnie na Utwórz obiekt zasad grup w tej
domenie i umieść tu łącze (Create and Link a GPO Here).

ad13

Nadajemy nazwę dla nowego obiektu zasad grup Instalacja Webroot.

ad14

Po utworzeniu zasady, klikamy na nią prawym klawiszem myszy i wybieramy z menu kontekstowego opcję
Edytuj (Edit).

ad15

W kolejnym oknie rozwijamy z lewej strony Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania i
pustym polu z prawej strony klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Nowy -> Pakiet.

ad16

W oknie wyboru pliku instalacyjnego przechodzimy do naszego udostępnionego folderu appdeploy ale
koniecznie jako udział sieciowy na serwerze a nie lokalny folder.

ad17

Wybieramy plik instalacyjny programu Webroot i zostawiamy metodę rozmieszczenia jako Przypisany.

ad18

Po wykonaniu powyższych czynności nasz pakiet instalacyjny MSI programu Webroot jest gotowy do
dystrybucji.

ad19

Tak dodana paczka do GPO jest gotowa do instalacji na każdym komputerze umieszczonym w jednostce
organizacyjnej Appdeploy.
Po ponownym uruchomieniu lub włączeniu dodanego komputera, nastąpi automatyczna instalacja
oprogramowania Webroot jeszcze przed zalogowaniem się użytkownika. Dodając wybrane komputery do tak
skonfigurowanej jednostki organizacyjnej można kontrolować na którym z komputerów będzie instalowany
Webroot.
Po zainstalowaniu programu na wybranych komputerach dodanych do jednostki organizacyjnej, należy je
ponownie przenieść do głównego folderu Computers w narzędziu Użytkownicy i komputery usługi Active
Directory w celu zapobiegnięcia instalacji za każdym razem gdy komputer będzie uruchamiany.